gradient top
topmenu lewy
topmenu prawy
 
 
 
GRENKE leasing
U nas możesz już zakupić sprzęt telekomunikacyjny od wartości 3000 zł

Zadzwoń, napisz e-mail - nasz pracownik odpowie na pytania, przygotuje ofertę, zaproponuje spotkanie...Kilka słów o leasingu...

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

Korzyści wynikające z tej formy leasingu:
 • zapewnienie przedsiębiorstwom stałego dostępu do najnowszej technologii;
 • przerzucenie ciężaru kosztów i uciążliwych procesów utylizacji zużytego sprzętu na firmę leasingową;
 • w przypadku leasingu kilku przedmiotów o różnej amortyzacji np. komputer, kamera, projektor - uniknięcie tworzenia kilku umów leasingowych. Wszystkie przedmioty mogą być leasingowane w oparciu o jedną umowę.

ATUTY UMÓW LEASINGOWYCH GL:

 • bezpieczne, skonstruowane w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • przejrzyste, sformułowane w sposób klarowny;
 • zawierają szereg korzyści dla klienta jak: możliwość wymiany przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy oraz bezpieczne wydłużenie umowy leasingu, bez negatywnych skutków dla klienta;Etapy zawierania umowy leasingu:

 1. Wybór przedmiotu i autoryzowanego dostawcy - partnera GL przez Klienta.

 2. Przedstawienie dopasowanej do potrzeb Klienta oferty leasingu
  (i warunków umowy) przez autoryzowanego dostawcę GL.

 3. Wypełnienie i podpisanie Wniosku leasingowego i przekazanie wraz z wymaganymi dokumentami pracownikowi autoryzowanego partnera GL.

 4. Podjęcie decyzji dot. możliwości udzielenia leasingu przez GL
  i przekazanie jej partnerowi.

 5. W przypadku decyzji pozytywnej - przygotowanie umowy leasingu
  w oparciu o informacje zawarte we Wniosku leasingowym przez autoryzowanego partnera GL.

 6. Podpisanie umowy leasingu przez Klienta.

 7. Wpłacenie wymaganych opłat wstępnych przez Klienta (opłaty początkowej oraz opłaty za opracowanie).

 8. Odbiór przedmiotu leasingu przez Klienta.
Kilka słów o procedurach:


PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów o wartościach od 3.000 do 30.000 zł. netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 • Dwa dowody tożsamości,
Spółki cywilne:
 • Umowa spółki,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników,
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.


PROCEDURA ZWYKŁA
(dotyczy przedmiotów o wartościach powyżej 30.000 zł. netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek i informacje dodatkowe do wniosku - procedura zwykła oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.
Spółki cywilne:
 • Umowa spółki,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 • Regon i NIP,
 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników.
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Regon i NIP,
 • Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Regon i NIP,
 • Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.Copyright by CEZARtel 2010. Webmaster DeviNet